O projekcie

Projektu pt. „Perspektywiczni!” nr POWR.01.02.01-16-1K10/17 realizowany w partnerstwie przez Grupę CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem firmą PROGRES Szymon Artwik z siedzibą ul. Skorochów 43a, 48-300 Nysa współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2018 r. do 31 października 2018 r.

Celem projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 60 osób (w tym 3kobiet i 57 mężczyzn) będących uczestnikami projektu, uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt przewiduje objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym 60 osób fizycznych (w tym 3 kobiet i 57 mężczyzn),  zamieszkujących województwo opolskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt jest skierowany wyłącznie do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, osób biernych zawodowo i/lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zgodnie z zapisami SZOOP.

Rodzaj zaplanowanego wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, służące opracowaniu Indywidualnego Planu Działania: 10 godzin/osobę (5 spotkań).
  2. Szkolenie spawalnicze w zakresie metody MAG, TIG lub MIG (w zależności od predyspozycji uczestnika projektu): 145 godzin/osobę, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem Świadectwa Kwalifikacji i Książki Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  3. Staże zawodowe: 3 miesiące/osobę.
  4. Pośrednictwo pracy: 10 godzin/osobę (5 spotkań).

W ramach powyższych form wsparcia, uczestnikom projektu przysługuje:

  • zwrot kosztów dojazdów,
  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe.