Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: GRUPA CARGO ul. Rodziewiczówny 18b 48-303 Nysa  (pokój numer 2). Kontakt: tel.: +48 606 420 508

e-mail: perspektywiczni@cargo.edu.pl

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych (3 kobiet i 57 mężczyzn) zamieszkujących województwo opolskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, osoby bierne zawodowo i/lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zgodnie z zapisami SZOOP.

Grupa docelowa uwzględnia udział poszczególnych kategorii uczetników:

  • 49 osób (2 kobiety i 47 mężczyzn) stanowią osoby bierne zawodowo.
  • 11 osób (1 kobieta i 10 mężczyzn) stanowią osoby bezrobotne, które są niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym 4 osoby (0 kobiet i 4 mężczyzn) stanowią osoby długotrwale bezrobotne, które są niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Ponadto:

  • min. 5% grupy docelowej (0 kobiet i 3 mężczyzn) stanowią osoby z niepełnosprawnościami.
  • min. 50% grupy docelowej (2 kobiety i 28 mężczyzn) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym).