Zapytania ofertowe

/gallery/Rozeznanie rynku 1 - sale.doc - do pobrania

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/Perspektywiczni!/Cargo/2018

dotyczące realizacji usługi obejmującej wynajem sal do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy realizowanych w ramach projektu pt. „Perspektywiczni!” nr POWR.01.02.01-16-1K10/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno wraz z firmą PROGRES Szymon Artwik z siedzibą ul. Skorochów 43a, 48-300 Nysa

 

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Szymon Artwik

e-mail: perspektywiczni@cargo.edu.pl

tel. 606 420 508

 

 1. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

 

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 1. Przedmiotem rozeznania jest wynajem sal do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Perspektywiczni!” nr POWR.01.02.01-16-1K10/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Planowana liczba godzin wynajmu wynosi 1200 godzin, przy czym liczba ta może ulec zmianie.
 1. 600 godzin w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. 600 godzin w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy
 1. Zajęcia prowadzone będą na terenie woj. opolskiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.
   
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa wynajmu realizowana będzie w okresie od lutego do października 2018 r. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. V niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Grupą CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno i z firmą PROGRES Szymon Artwik z siedzibą ul. Skorochów 43a, 48-300 Nysa lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze projektu przy ul. Rodziewiczówny 18b, 48-303 Nysa (pokój numer 2) lub drogą elektroniczną na adres: perspektywiczni@cargo.edu.pl
 3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 26.01.2018 r.
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych oddzielnie na wynajem sal w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego i indywidualnego pośrednictwa pracy.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.